Image

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ :   TARAFLAR Bir taraftan 432 Sokak NO 15 D/3  Armutalan, Marmaris, MUĞLA   adresinde ikamet eden Smart Sailing Academy - Gülen Çetin  (Kısaca Smart Sailing olarak anılacaktır) ile

Rezervasyonunu “https://www.smartsailing.org ”internet sitesinden satın alan, bu internet sitesine girilen bilgiler doğrultusunda rezervasyonda adı geçen ve hizmetin verileceği kişi (Bundan böyle “Müşteri” olarak anılacaktır) aşağıda belirtilen hususlarda tam bir anlaşmaya varmışlardır.    

Smart Sailing yelken eğitimi ve yelken spor faaliyetleri yapmaktadır. Yelken eğitimi ve yelken sportif faaliyetleri amacıyla yapılan geziye bundan sonra "TUR" olarak anılacaktır. Bu faaliyet Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği’nin 11. Maddesinin (f) fıkrasında tanımlanan şekildedir.

Kredi kartı sahibi ile rezervasyon konusu hizmeti alacak kişinin ayrı kişiler olması durumunda; hem rezervasyon bedelinin ödendiği kredi kartının sahibi olan kişi hem de hizmeti alacak kişi bu sözleşmenin alıcı tarafıdır. İşbu sözleşmeye göre her iki kişi de alıcı sıfatını kazanarak bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri yerine getireceğini beyan ve taahhüt eder.

Alıcı verdiği bilgilerin doğruluğunu, verilen hizmet sırasında işbu sözleşmede belirtilen tüm kurallara uyacağını ve bu sözleşmenin tüm edimlerini yerine getireceğini beyan ve taahhüt eder.

 

  SÖZLEŞME ŞARTLARI:

1- İş bu sözleşmesinin konusunu müşterinin, aşağıda açıklanan şartlar ile birlikte yaptığı rezervasyon ve indirim aldığı ve-veya alabileceği hizmetleri oluşturmaktadır.  

2-Yurtiçi turlarda nüfus cüzdanının, yurtdışı turlarda geçerli pasaportun yolcuların yanlarında bulunması gerekmektedir.  

3-Müşterinin tekneye giriş saati 17:00'dir. Tekneden çıkış saati en son saat 17:00'dir.  

4-Smart Sailing, tur programında rezervasyon sahibine ilave maliyet getirmeyen eşdeğerde alternatif düzenlemeler ve değişiklikler yapma hakkına haizdir.  

5-MÜCBİR SEBEPLER: Sözleşme yapılırken tarafların öngörmediği bir durumun ortaya çıkması durumunda savaş, doğal afet,deprem, olağanüstü hal,rezervasyon sahibinin vefat etmesi vb. sözleşme kendiliğinden hükümsüz hale gelecektir. Bu durumda,tarafların yükümlülükleri karşılıklı olarak sona erer. Mücbir sebepler tur başladıktan sonra ortaya çıkarsa, Smart Sailingnin sorumluluğu, Rezervasyon Sahibini, Smart Sailing'den bedel iadesi de dahil olmak üzere, başkaca herhangi bir hak ve alacak talep edemez.    

6-Turun düzenlenmesi için gerekli sayıya ulaşılamaması halinde veya yukarıda belirtilen mücbir sebeplerin ortaya çıkması durumunda Smart Sailingnin turu iptal etme hakkı vardır. Yukarıda sayılan nedenlerle, Smart Sailing tutu iptal ederse,turun iptal edildiğini, rezervasyon sahibine turun başlamasına 7 gün kala bildirir (Mücbir sebep, turun başlamasına daha az bir süre kala ortaya çıkarsa bundan Smart Sailing sorumlu tutulamaz.). Bu durumda rezervasyon sahibine yapmış olduğu tüm ödemeler iade edilir. Rezervasyon Sahibinin, kendisinin veya birinci derecede akrabalarının 10 günlük mutat işgaline engel ağır hastalığı (ağır hastalığın tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan resmi kurul raporu ile kanıtlaması şartıyla) veya birinci dereceden bir bir yakının vefat etmesi nedeniyle tura katılmasının mümkün olmaması halinde, resmi yazılı ve belgeli başvurusu durumunda, rezervasyonu tur açısından gerekli tüm koşulları haiz bir kişiye devredebilir.  

7-Rezervasyon Sahibinin, turu yukarıdaki nedenlerle, 3. kişiye devredebilmesi için turun başlama tarihine en az 7 gün kala, tura katılma kartlarına haiz olan kişiye ilişkin bilgi ve belgeleri, Smart Sailingye bildirmek zorundadır.   10-Bu durumda devreden ve devralan Smart Sailingye karşı bakiye tutardan ve tüm ilave masraflardan müştereken ve müteselsilen sorumludur. (Smart Sailing, turu devralanın işlemlerini (pasaport, vize, asi, vs.) tur tarihine kadar yetişmemesinden sorumlu tutulamaz.)  

8-Müşteri, Rezervasyon tarihinin başlamasından 15 gün öncesine kadar istediği kişiye devredebilir. Devir alan bakiyeden ve devir sebebiyle doğan masraflardan devir eden ile müteselsilen sorumlu bulunmaktadır. Bakiye ve devir sebebiyle doğan masraflardan Smart Sailingnın bir sorumluluğu bulunmamaktadır.  

9-Rezervasyon Sahibi, başlangıcını kaçırdığı tura devam ederken katılacağını yazılı olarak Smart Sailingye bildirmemesi halinde, Smart Sailing, turun başlangıcından 24 saat sonra rezervasyonu iptal etme hakkına sahiptir. Bu durumda, Rezervasyon Sahibi, Smart Sailingden herhangi bir hak ve talepte bulunamaz. 1  

10 CAYMA HAKKI: Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği’nin 11. Maddesinin (f) fıkrasında “sağlayıcının üstlendiği, barınma, ulaşım, yemek tedariki, sportif ve kültürel faaliyetler ve eğlence hizmetlerini özel bir günde veya sürede tedarik etmesine ilişkin hükümler içeren” hükümlere uygulanamayacağı belirtilmiştir. Bu sebeb ile; ALICI’nın cayma hakkı bulunmamaktadır. Smart Sailing kendi insiyatifinde aşağıdaki uygulamayı yapabilir. -Müşteri, rezervasyon yaptırdığı tarihten itibaren 7 gün içinde (Turun başlamasına 16 günden fazla olma koşuluyla) iptal talep ederse ödediği bedelin tamamı iade edilir.Hizmetin başlamasına 16 güne kalana kadar iptal ederse deposit bedeli, 15-7 gün kalana kadar  iptal etmesi halinde gezi bedelinin %35'ini,son 7 gün içerisinde ise gezi bedelinin tamamını Smart Sailingya ödemeyi kabul ve taahhüt eder.Tüketici tarafından yapılan tarih değişiklikleri iptal hükmündedir.    

11-Tur, rezervasyon sahibinin hiçbir kusuru olmadan, Smart Sailing tarafından iptal edilir ise, tur bedelinin tamamı Rezervasyon Sahibine iade edilir.    

12-Smart Sailing gerekli gördüğü durumlarda (hava kouşulları, seyir koşulları, tekne emniyetini gerekiren diğer koşullar etc.) tüketiciye de bildirmek kaydı ile ilan ettiği ve kayıt aldığı rezervasyonunun güzergahını kısmen veya tamamen değiştirebilir-iptal edebilir. Müşteri bu değişikliği kabul etmediği takdirde rezervasyonunu iptal etme yada ücreti iade almak hakkına sahip değildir. Bu durumda müşterinin tazminat hakkı doğmaz. Müşteri rezervasyon yapmadan önce deniz ve tekne koşullarından dolayı turun güzergahının değiştirilebileceğini kabullenmiştir.  

13-Rezervasyon sahibi erken rezervasyon ve indirim dönemlerinde alınan tur veya konaklamanın iptali talebinde bulunursa  hizmetin başlamasına 7 gün kalana kadar hizmet bedelinin %35'ini,son 7 gün içerisinde ise hizmet bedelinin tamamını Smart Sailingya ödemeyi kabul ve taahhüt eder.    

14-Erken rezervasyon döneminde alınan tur, rezervasyonda isim değişikliği yapılamaz.    

15-Erken rezervasyon dönemi ve/veya tüm dönemlere ait (sistem kaynaklı yanlışlıklar haricinde) fiyat artışlarında ilave olarak aradaki fark müşteriden talep edilmez.    

16-İade şartlarının gerçekleşmesi halinde, fatura kesildikten sonra iade yapılabilmesi için, fatura aslinin Smart Sailingye iadesi gerekmektedir. Taksitli satışlarda,Rezervasyon sahibi işbu sözleşmede belirtilen vadelerde borcunu ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Borçlunun borcunun bir veya birkaç taksitinin ödenmemesi halinde; Smart Sailing üzerine düşen edimlerini ifa etmişse rezervasyon sahibinin üst üste iki taksiti ödememesi, ödenmeyen taksit tutarı toplamı satış bedelinin onda birine tekabül ediyorsa Smart Sailing rezervasyon sahibine bir haftalık ek süre vererek, ödenmeyen taksitlerin ödenmesini talep eder.    

17-Kart ile yapılan ödemelerde kart sahibinin kurumla yapmış olduğu sözleşmedeki, kurumun haiz olduğu haklar bakidir.    

18-Müşteri bu rezervasyonu sözleşmesini, call center aracılığı, mail order ,sanal pos ,havale veya eft,ile alarak her hangi bir sebepten dolayı imzalamamış olsa dahi taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog,internet sitesi veya ilanlar ile öğrenmiş olup, bu rezervasyonu sözleşmesini bu sözleşmedeki yazılı şartlarda almayı taahhüt etmişlerdir.    

19-Müşteri bu rezervasyonu ile iş bu sözleşmede adı geçen tur hakkında her türlü bilgiyi gerek Smart Sailing'e ait web adreslerinden ve şirket satış temsilcilerinden aldıktan ve gerekli tüm incelemesini yaptıktan, sonra bu sözleşmeyi okuyarak kabul ettiğini taahhüt eder. Smart Sailing, rezervasyon yapmayı vaat ettiği turdaki durak noktalrının buralardaki tesislerin vasıfları ile, tesislerde öngörülen hizmetler ile ilgili bilgiyi, tesislerin beyanına,broşürlerine ve tesisin resmi internet sitesindeki bilgilerine dayanarak ilan etmiş olup, farklılardan dolayı, Smart Sailing in mesuliyeti yoktur. Sorumluluk münhasıran tesisinin mesuliyetidir.  

20-Sözleşmede onayı bulunmayan , ancak, sözleşmede ismi geçen (adına rezervasyon yapılan) ve tura katılan diğer Tüketiciler, sözleşmede onayı bulunan Rezervasyon Sahibine/Tüketiciye, adlarına sözleşme yapma yetkisi verdiklerini, sözleşmeyi onaylayan Rezervasyon Sahibinin/Tüketicinin işbu sözleşmeyi onaylaması ile birlikte, sözleşmenin bütün şartlarının kendilerince de kabul edilmiş sayılacağını ve sözleşme şartlarına aynen uyacaklarını kabul etmiş sayılırlar. Bu nedenle, diğer Tüketiciler, sözleşmede onaylarının bulunmadığı gerekçesi ile sözleşmenin iptalini isteyemezler. Ancak, bütün bunlara rağmen, sözleşmenin iptalini isterlerse, sözleşmede onayı bulunan Rezervasyon Sahibi/tüketici, Smart Sailingnin tüm zararından sorumlu olur. Sözleşmede onayı bulunan Rezervasyon Sahibi,kendisinin ve adına sözleşme yaptığı diğer tüketicilerin isimlerinin doğru olduğunu, yanlış verdiği bilgilerin sorumluluğunun kendisine ait olduğu beyan ve kabul eder.  

21-Rezervasyon Sahibi, Smart Sailingnin, rehberin, ulaşım aracı ve tesis yetkililerinin/görevlilerinin, satın alınan tura ilişkin olarak bildireceği kurallara uyacağını,tura katılan diğer tüketicilerin ve 3. Kişilerin can, mal ve huzuruna saygı duyacağını, onları rahatsız edecek davranışlarda bulunmayacağını, aksi halde turdan çıkarılacağını, bu nedenle de Smart Sailingden herhangi bir hak ve talepte bulunamayacağını kabul eder.    

22- Rezervasyon Sahibi, yanında bulunan eşyaları takip ve kontrol etme   yükümlülüğünde olup, yolculuk esnasında kayıp/çalıntı/zayi olan eşyalardan Smart Sailingnin veya çalışanlarının ağır kusuru hariç Smart Sailingnin sorumluluğu yoktur. Smart Sailingnin veya çalışanlarının ağır kusuru nedeniyle eşyanın çalınması veya kaybolması/zayi olması hallerinde, Smart Sailing en fazla ulaşım bedelinin %25'sini tazminat olarak öder. Smart Sailing, Rezervasyon sahibi tarafından, kıymetleri ile birlikte bir tutanakla birlikte Kendisine/çalışanına teslim edilen eşyanın kaybından, zayi olmasından, çalınmasından en çok turun ulaşım bedeli kadar sorumludur. Tekneye girişte kimlik ve yaş kontrolü yapılmaktadır. Belirlenen kriterler doğrultusunda ücretsiz veya indirimli konaklayacak olan çocukların rezervasyon sırasında beyan edilen özelliklerinin(yaş gibi) doğru olmadığının anlaşılması halinde, Rezervasyon Sahibi, bu çocuklar için de derhal ve tamamen ödeme yapacak ve her turlu tazminde bulunacaktır.    

23-İptal edilmeksizin tekneye giriş yapılmaması halinde tur bedeli iade edilmez. Tekneye geç giriş yapılması veya erken çıkış yapılması halinde kalan sürelerin bedelleri iade edilmez.    

24-Yurtdışı turlarda bebekler dahil pasaport gerekmektedir. Vize ve pasaport işlemleri tamamen rezervasyon sahibinin kendisine aittir. Ancak,gezinin başlangıcından 15 gün önce tüm belgelerin eksiksiz teslim edilmesi halinde vize işlemleri ücreti mukabilinde Smart Sailing tarafından takip edilebilir.Vize alınması, ilgili ülkenin konsolosluğunun inisiyatifinde ve ilgili şahsa sıkı sıkıya bağlı bir işlem olduğundan vizenin alınamaması sebebiyle Smart Sailingnin hiçbir sorumluluğu olmadığı gibi, bedel iadesine de hak kazandırmaz. Nüfus cüzdanı veya pasaport ile giriş çıkış işlemleri gerçekleştirilir. 18 yaş altı çocuklar, yanında anne, baba birlikte seyahat etme zorunluluğu vardır, aksi halde taraflardan birinin muvafakatname'si gerekmektedir.  

25- Smart Sailing, kusuru ile işbu tur sözleşmesini ifa edemez veya turun başlamasından sonra, Smart Sailingden kaynaklanan bir nedenle, tur tamamlanamaz veya verilen hizmetin ayıplı olduğu tespit edilir ise, Smart Sailing ücret iadesiyle zararı tazmin edebileceği gibi, tur bedeline dahil olmayan ek veya alternatif düzenlemeler ile de bedel iadesi ve zararın tazminini yoluna gidebilir.Ek veya alternatif düzenlemeler Rezervasyon Sahibi tarafından kabul edilip kullanılmış ise, Rezervasyon sahibinin bedel iadesi ve tazminat hakki sona erer.  

26-Smart Sailingnin, sözleşmeye kısmen veya tamamen uymaması hallerinde,Tüketiciye ödenecek/iade edilecek bedelin/tazminatın tespitinde prorata hükümleri uygulanacaktır.  

27-Müşteri dilerse tur başlamadan evvel kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalatabilir. Seyahat sigortası hizmeti satın alan müşterilerin, hasar zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. Smart Sailing bu teminatların içeriği, kapsamları veya uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.  

28-Müşterinin konaklama başlangıcından sonra gelen erken çıkış talebini yazılı, şikâyete sebep, mücbir sebepler de dâhil olarak yapması ile ilgili tur sağlayıcının onayı doğrultusunda değerlendirilerek yapılır. Erken ayrılma halinde, ücret iadesinin yapılıp yapılmayacağı işbirliği yapılan sağlayıcının inisiyatifinde olduğundan Smart Sailingye bu konuda bir taleple itiraz yöneltilemez ve uygulanacak olan herhangi bir cezai işlem konaklama bedeli olarak fatura edilir.    

29-Sözleşmeden kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul Tüketici Mahkemeleri ve Hakem heyetleri yetkilidir.    

30-Yukarıdaki voucher ve ekli kayıt formu (ulaşım ve ödeme detayları yeralmaktadır.) bir bütün olarak sözleşmeyi oluşturmakta olup, Rezervasyon Sahibi,sözleşmeyi okuduğunu, sözleşme Şartlarını anladığını ve kabul ettiğini, özgür iradesi ile sözleşmeyi onayladığını beyan etmesi üzerine, sözleşme taraflarca birlikte kabul edilmiştir ve sözleşme mail yoluyla müşteriye gönderilmiştir        

 

TARİH : MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ  İMZA :                                                                                                                         REZERVASYON SAHİBİ İMZA :