Image

CHARTER AGREEMENT

YÜKLE ve YAZDIR

 

YAT KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

 

1.    SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

 

Kiraya Veren : (SSA) Smart Sailing Academy – Gülen Çetin

Adres              : 432 Sokak No:15/3 Armutalan-Marmaris MUĞLA/ TÜRKİYE         Vergi No: Marmaris V.D. 30050131676

Kiracı              : __________________________________  Uyruğu, Kimlik Numarası: _____________________________

Adres : ___________________________________________________________________________________________

Telefon : ____________________________________        e-posta : __________________________________________

                      

2.  KİRALANAN YAT                                                  

Yatın Adı        : _________________________________    Kayıt Limanı         : __________________________________

Modeli            : _________________________________    Kapasitesi            : 12___ kişi

 

3.  TESLİM ETME, GERİ GETİRME, İADE ALMA ZAMANLARI ve LİMANLARI 

Teslim Etme Zamanı    : ____________   17:00     Teslim Etme Limanı           : DSV Marina / Bozburun

Geri Getirme Zamanı    : ____________   17:00     Geri Getirme Limanı           : DSV Marina / Bozburun

İade Alma Zamanı        : ____________   09:00     İade Alma Limanı               : DSV Marina / Bozburun

 

4.    KİRALAMA BEDELİ    : ________ EUR ( ___________________________________________________________ Avro)

 

5.    KİRALAMA TEMİNATI: ________ EUR ( ___________________________________________________________ Avro)

6.   ÖZEL KOŞULLAR : Yoktur.

7.    SÖZLEŞMENİN KONUSU: SSA nin işlettiği, yukarıda özellikleri belirtilen Yatın, Kiracı tarafından kiralanması ve buna ilişkin temel ilkelerin belirlenmesidir.

8.    KİRA SÜRESİ: Yatın Teslim Etme Limanında Kiracıya teslim edileceği zaman olan Teslim Etme Zamanında başlar ve Yatın Geri Getirme Zamanında İade Alma Limanına Kiracı tarafından getirilip İade Alma Zamanında iade edilmesi ile hiçbir ihbara gerek kalmaksızın sona erer. Kira süresinin uzatılması SSA nın yazılı onayına bağlıdır.

9.    Kiracı, Kira Süresi nin bitimine 24 saat kala Yat ile birlikte İade Alma Limanından en çok 20 deniz mili uzakta bulunacaktır.

10.  Yatın SSA ye iadesinde gecikilmesi durumunda, Kiracı her geçen gün için bu sözleşmenin 4. Maddesinde belirtilen günlük kira bedelinin iki katını ödeyece ğini ve izleyen rezervasyonlarda doğacak her türlü zararı karşılamayı kabul ve taahhüt eder.

11. Kiracı, Yatı Geri Getirme Zamanında İade Alma Limanına getirmediği takdirde, Yatın dönüşü için gerekli tüm masraflara katlanır. Bu durumda, hasar söz konusu ise hasar konusunda belirtilen maddeler geçerli olacaktır. Bu gibi durumlarda SSA Yatı teslim alıncaya kadar, Kiracı tekneye bakmaları için yeteri kadar kalifiye ve ehliyetli katılımcıyı Yatda bulundurmak zorundadır. Bu süre içerisinde de Yattan Kiracı sorumludur.

 

12.  ÖDEME: Bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde Yatın Kiracıya kiralanması karşılığında, Kiracı SSA ye 4. Maddede belirlenen bedeli ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu bedelin en az %40’ ı sözleşme tarihini izleyen 3 gün içerisinde ödenmelidir. Kalanı ise tekne

 

tesliminden önce nakit olarak ödenmelidir.

13. 12. Maddede belirtilen ödemelerde gecikme olması halinde SSA, Sözleşmeyi tek taraflı feshetme ve kira bedelinin tümünü derhal ve tek defada isteme hakkına sahiptir. Bu durumda, SSA nin ödenmesinde gecikilen ücretler için aylık % 5 ( beş) gecikme faizi talep etme ve ön ödemeyi iade etmeme hakkı saklıdır.

14. KİRALAMA TEMİNATI: Kiracı, SSA ye 5. Maddede belirlenen Kiralama Teminatı (depozito) Yatı Teslim Etme işlemleri sırasında nakit veya kredi kartı ile ödeyecektir.

15. Yatın, Kira Süresi  bitiminde SSA ye eksiksiz ve hasarsız iadesi durumunda Kiralama Teminatı Kiracıya iade edilir.

16. Yata ilişkin ve bu Sözleşmenin ilgili maddesinde belirtilen sigortanın kapsamadığı her türlü kayıp ve/veya hasar durumunda, SSA söz konusu hasar ve/veya kayıp oranında Kiralama Teminatından mahsup yapma hakkına sahiptir. Hasar ve/veya kaybın Kiralama Teminatı aşması halinde, aşan miktar Kiracı tarafından ayrıca tazmin edilecektir.

17. SSA nin hasar ve/veya kayıptan Kiralama Teminatının Kiracıya iadesinden sonra haberdar olması halinde, söz konusu hasar ve/veya kayıp bedeli SSA nin ihbarı üzerine Kiracı tarafından derhal tazmin edilecektir.

 

18. Kiralama Teminatı, Kira Süresince Yata verilen her türlü zarar, kayıp ve/veya ödenmemiş Kiralama Bedeli ile Kiracının her türlü

 

nedenden doğmuş, doğacak her türlü borçlarına mahsup edilebilecektir.

TESLİM KOŞULLARI

19. SSA, Yatı Teslim Etme Zamanında Teslim Etme Limanında yakıt deposu dolu, temiz ve gezi amaçlı seyir (charter) yapmaya uygun durumda Kiracıya teslim etmekle yükümlüdür.

 

20. Kiracı, Yatı teslim alarak, Yatın Sözleşme koşullarına uygunluğunu, fonksiyonlarının eksiksiz çalıştığını, denize elverişliliğini,envanter listesine uygun olduğunu kabul etmiş sayılır. Yatın Kiracıya eksiksiz, hasarsız ve tam olarak teslim edildiği kabul edilir.

İADE KOŞULLARI

 

21. Kira Süresinin bitiminde, Kiracı Yatı Sözleşmenin 3. Maddesinde belirtilen zaman ve yerde SSA ye iade etmekle yükümlüdür.

22. Kiracı, Yatı eksiksiz, hasarsız, tam olarak ve teslim aldığı şekilde iade ile yükümlüdür. Yata ilişkin her türlü kayıp ve/veya hasar Kiracı tarafından SSA ye hemen bildirilmelidir. Kiracının SSA ye bildirmediği hasar ve/veya kayıptan, Kiracı Kiralama Teminatının iade edilmesinden sonra dahi sorumludur.

23.  Kira Süresinin sonunda Yatın mazot deposu dolu değil ise Kiracı dolum için gerekli mazot bedelini ve 100 EUR (yüz Avro) dolum ücretini karşılamak zorundadır. Kira Süresi nin sonunda Yatın pis su depolarından herhangi birisi tümüyle boş değil ise Kiracı 100EUR (yüz Avro) pis su deposu boşaltma ücretini karşılamak zorundadır.

24. SSA, Yatın Kira Süresi ni içeren Yat Sigortası yapıldığını ve mali mesuliyet sigortası içerdiğini garanti eder. Sigorta şartları bu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

25. Özel eşyalar ve kişiler sigorta kapsamı dışındadır. Yata ilişkin olarak sigorta kapsamında olan bir masraf doğması durumunda sigorta şirketi SSA ye ödeme yapana kadar Kiralama Teminatı Kiracıya iade edilmez.

 

40. Yatta oluşabilecek sigorta kapsamında olmayan her türlü zarar ve hasardan Kiracı sorumludur. Yatta oluşan her nevi hasar ve zarar durumunda Kiracı, SSA nin zararını tam olarak ve ivedilikle karşılar. Şu kadar ki; Sigorta şirketi SSA ye bu zarardan dolayı ödeme yaptığı halde, SSA sigortanın verdiği bedel kadar Kiracıya iade eder. Kiracının sorumluluğu tehlike sorumluluğu niteliğindedir ve Kiracı kusuru olmadığını kanıtlasa bile Kiralama Bedeli ile birlikte SSA nin her nevi zararını karşılamakla mükelleftir

KİRACININ YÜKÜMLÜLÜKLER İ: Kiracı, SSA ye karşı aşağıdaki hususlardan sorumludur;

 

27. Kiracı, bu Sözleşmenin imzalanmasının ardından, Kira Süresi başlamadan en geç 7 (yedi) gün içinde, Kira Süresince Yatta

bulunacak kişilerin ad, adres ve kimlik numaralarını SSA ye «Katılımcı Listesi» ile bildirmekle yükümlüdür. Katılımcı Listesi’nde belirtilenden başka kimse Yata çıkamaz. Kiracı, Yatı üçüncü kişilere bırakamaz, teslim edemez, terk edemez.

 

28. Kiracı Yatı sadece gezi (charter) amaçlı kiraladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kiracı, Yatı tatil amacı dışında kullanamaz, Yat ile ticaret veya para karşılığı kişi ve mal taşımacılığı yapamaz. Yat ile iddia ve tekne yarışlarına girilemez.

 

29. Yatda, Gümrük beyannamesine tabi mal ve/veya eşya taşınamaz. Yata hayvan sokulamaz, tehlikeli yük taşınamaz.

 

30. Liman Başkanlıklarına giriş ve çıkış işlemlerinin yapılması, giriş ve çıkış işlemlerinin yasalara uygun gerçekleştirilmesi, konaklanan veya transit geçilen ülkelerin yasalarına riayet edilmesi, Kiracının sorumluluğundadır.

31. Kiracı, Yatı kullanırken tam bir ihtimam dairesinde hareket ve SSA ye karşı icap eden vazifeleri ifa ile mükelleftir.

32. Kiracı, Yatı ve Yat teçhizatını sorumluluk duygusu ile ve denizciliğe yakışır şekilde kullanmak ile mükelleftir.

33. Kiracı, Kira Süresince Yatı temiz kullanmakla yükümlüdür.

34. Gece yolculuklarında özellikle dikkatli olunması gerekmektedir. Gemi Jurnali özenli tutulmalı ve Yatda muhafaza edilmelidir. Kira Süresince düzenli bakım işlemleri (motoryağı vb.) ve kontroller Kiracının sorumluluğundadır, aksatılmamalıdır.

 

35. Başka bir tekneyi çekme işlemi sadece acil durumlarda ve başka kurtarma ihtimali olmayan hallerde yapılabilir.

36. Yatta 100 EUR (yüz Avro) yu aşmayan bir hasar söz konusu olduğu takdirde hasar derhal giderilecektir. Bu miktarı aşan bir hasar meydana geldiğinde Sözleşmenin ilgili maddeleri uygulanacaktır. Değiştirilen parçalar muhafaza edilmeli ve SSA, ivedilikle Kiracı tarafından durumdan haberdar edilmelidir.

37. Yat veya kişilerde oluşacak hasarlarda Kiracı, konu ile ilgili tutanak tutulmasını ve bu tutanakların Resmi kurumlarca (liman başkanlığı, doktor vb.) tasdik edilmesini sağlar. Yatda bulunan veya Yat ile ilgili bir kazaya karışan kişilerde oluşacak her nevi yaralanmalarda, Resmi rapor hazırlanması ve SSA ye ivedilikle bildirilmesi Kiracının görevidir.

38.  Kiracı, büyük hasarlarda, avaryada, önceden bilinen gecikmelerde, kayıplarda, manevra yeteneği kaybında, el koyma halinde, yetkililer tarafından veya dışarıdan müdahale şeklinde engellendiğinde süratle SSA ye haber vermek zorundadır. Kiracı hasarı

 

azaltma ve hasarın büyümesini engellemek için gereken her türlü önlemi almakla mükelleftir. Çekilmeyi kaçınılmaz kılan durumlarda kurtarma masrafını azaltmak amacı ile Yata ait halat kullanılmalıdır. Yata el konulması veya engellenmesi Kiracının kusurundan veya ihmalinden kaynaklanıyorsa bunun ortaya çıkaracağı tüm sonuçlara Kiracı katlanır ve Kiracı SSA ye karşı sorumlu olur. Bu durumda, SSA nin söz konusu hasarla ilgili her türlü tazminat hakkı saklıdır.

39. TAHSİS (GEZİ) ALANI VE AMACI: Bu Sözleşme uyarınca SSA tarafından Kiracıya kiralanan Yatın tahsis/gezi alanı; Türk

 

karasularıdır. Bu alan, ancak SSA nin yazılı izni ile terk edilebilir. Kiracı, Yatın tahsis alanının dışına çıkması halinde oluşabilecek tüm masraf, ödeme ve olası hasarı SSA ye ödemekle yükümlüdür.

EHLİYET

41. Kiracı bu Sözleşmeyi imzalamakla açık denizlerde Yatı kullanabilmesi için gerekli belgelere, denizcilik ve dümen bilgisine, deneyimine ve yetkisine sahip olduğunu teyit eder. Kiracının belirtilen vasıflara haiz olmaması halinde Kiracı, bu vasıfları haiz bir Kaptan temin edecektir. Kaptanın imzası Sözleşmede yer alacaktır.

 

42.  Kaptan, Yatı kullanabilecek ehliyet, diğer gerekli evrak ve tecrübeye sahip olmalıdır. Kaptan bu niteliklere haiz olduğunu teyit eder. Yanlış bilgi beyan edildiğinde beyanda bulunan sorumlu tutulacaktır. Kiracı ve Kaptan - aynı kişi olmadıkları takdirde - bu Sözleşmeden beraberce sorumludurlar. Kaptanın adı ve adresi : _________________________________________________

 

43. SSA, Kaptanın tecrübe ve bilgisini kendi kuralları çerçevesinde deneyebilir. SSA, Kaptanı yeterli bulmaz ise, kendi takdirine bağlı olarak bir yardımcı veya başka bir kaptan tahsis edebilir. Bu durumda, tahsis edilen kaptana hizmeti karşılığı ödeme yapma yükümlülüğü Kiracıya aittir. Yardımcı veya başka bir kaptan bulunana kadar Yat kullanımı limana bağlı şekilde yapılacaktır.

FESİH HALLERİ

 

44. Kiracı, en geç 6 (altı) hafta önceden SSA ye bildirmek kaydıyla Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına haizdir. Bu durumda, Kiralama Bedelinin %40’ı SSA ye ödenir. Kira başlangıç tarihine en az 6 (altı) hafta kala Kiracı tarafından fesih bildirimi yapılmadığı takdirde Kiracı, bu Sözleşmenin 4. Maddesinde belirtilen bedelin tümünü ödemek zorundadır.

44. Kiracı kendi kusurundan yahut mücbir bir sebepten dolayı Yatı kullanamadığı yahut mahdut surette kullandığı takdirde, SSA Yatı kullanmaya hazır bulundurmuş oldukça, Kiracı Kiralama Bedelinin tümünü ödemekle yükümlüdür.

45.  Yat veya aynı özelliklerde başka bir yat, SSA tarafından Kiracıya tahsis edilemediği hallerde; Kiracıya teslim tarihinden en erken 48

 

(kırk sekiz) saat öncesinde SSA Sözleşmeyi fesih edebilir. Bu durumda Kiracı tarafından ödenen ücretler Kiracıya iade edilir. Bu durumda Kiracı ödemiş olduğu Kiralama Bedeli dışında başka herhangi bir ücret ve/veya tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ancak, Kiracı Sözleşme’yi feshetmiyor ise Yatın geç teslim edilmesinden doğan zaman için yalnız bu süreye dair Kiralama Bedelini isteyebilir, Kiracı bu durumda yalnız Yatı kullandığı günlerin bedelini öder. Bir önceden hasara uğrayan veya kaybolan teçhizat söz konusu ise ve Kiracıya yenisi tahsis edilemiyor ise ve bu Yat kabiliyetinde bir sorun oluşturmuyorsa Kiracı Sözleşmeyi feshedemez, bundan dolayı da indirim isteyemez.

 

46.  GEÇERSİZ HÜKÜM:   Bu Sözleşmede yer alan hükümlerden herhangi birinin geçersiz ve/veya hükümsüz olduğunun anlaşılması

 

durumunda, Sözleşmenin diğer hükümleri bu hükümsüzlükten etkilenmeyecek ve geçerli olmaya devam edecektir.

47. İHBARLAR: Her türlü tebligat tarafların aşağıda belirtilen resmi adreslerine yapıldığı takdirde geçerli olacaktır.

 

48. Bu Sözleşmeden dolayı doğacak tüm uyuşmazlıkların çözümünde Muğla Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

 

48 (kırk sekiz) maddeden ve iki nüshadan oluşan işbu sözleşme okunduktan ve tüm şartları kabul edildikten sonra,

___/___/20___ tarihinde _________________’da imzalanmış, birer sureti taraflarca teslim alınmıştır.


 

Kiraya Veren                                           Acente                                      Kiracı


 

Smart Sailing Academy – Gülen Çetin